top of page

Projekt fasen

Ved at have en arkitekt til stede i Projekt fasen kan man sikre, at byggeriet udføres med høj kvalitet og i overensstemmelse med de nødvendige standarder og specifikationer. Arkitektens tilsyn og koordinering bidrager til en problemfri og vellykket gennemførelse af byggeprojektet. Arkitekten har også ansvaret for at overvåge budgettet og tidsplanen for byggeprojektet.

 

De sikrer, at arbejdet udføres inden for de økonomiske rammer og inden for den fastsatte tidsplan. Arkitekten koordinerer også de forskellige hold af håndværkere og sørger for, at de arbejder sammen harmonisk. Dette bidrager til at undgå forsinkelser og konflikter mellem de forskellige faggrupper.

Træhus

Hvad er Projektfasen

Projekt fasen er den fase, hvor selve konstruktionen af byggeprojektet finder sted. Det er her, at arkitektens rolle som tilsynsførende eller byggeleder bliver vigtig for at sikre kvalitet og korrekt udførelse af byggeriet.

 

Arkitekten fungerer som en tilsynsførende eller byggeleder og besøger regelmæssigt byggepladsen for at kontrollere kvaliteten af det udførte arbejde. De sikrer, at arbejdet udføres i overensstemmelse med de korrekte dokumenter og specifikationer.

Hvorfor bruge arkitekt i projekt fasen?

En arkitekt er værdifuld at have i Projekt fasen af flere årsager:

 

  • Kvalitetssikring: Som tilsynsførende besøger arkitekten byggepladsen regelmæssigt for at sikre, at det udførte arbejde lever op til de nødvendige standarder og specifikationer. Dette bidrager til at sikre en høj kvalitet i byggeriet og undgå fejl eller mangler.

 

  • Koordinering af håndværkere: Arkitekten har erfaring med at koordinere forskellige hold af håndværkere og sikre, at de arbejder sammen harmonisk. Dette hjælper med at undgå forsinkelser og konflikter mellem de forskellige faggrupper.

 

  • Byggemøder og kommunikation: Arkitekten afholder byggemøder, hvor alle involverede parter kan diskutere fremdrift, udfordringer og løsninger. Dette sikrer en effektiv kommunikation og samarbejde mellem alle interessenter i byggeprojektet.

 

  • Overholdelse af budget og tidsplan: Arkitekten hjælper med at overvåge budgettet og tidsplanen for byggeprojektet. Dette indebærer at sikre, at arbejdet udføres inden for de økonomiske rammer og inden for den fastsatte tidsplan.

 

  • Byggeledelse: I nogle tilfælde kan arkitekten fungere som byggeleder, hvilket indebærer en mere aktiv og fremtrædende rolle i styringen af byggeprojektet. Dette er særligt relevant, når der er mange forskellige håndværkere involveret, og der er behov for en mere omfattende koordinering og styring.

 

Prisen for arkitektens tjenester i Projekt fasen, herunder tilsyn og byggeledelse, kan variere afhængigt af projektets omfang og kompleksitet. Det anbefales at indhente tilbud fra forskellige arkitekter og diskutere specifikke behov for at få en mere præcis pris.

Byggeforsikring

Det er vigtigt at kontakte dit forsikringsselskab, inden du påbegynder en ny tilbygning eller et større byggeprojekt for at sikre, at din husforsikring dækker i tilfælde af brand og storm. Derudover er det ofte nødvendigt at tegne en byggeskadeforsikring, entreprise- eller all risk-forsikring for at beskytte dig mod tyveri af byggematerialer og skader på byggeriet.

 

Selvom håndværkerens forsikring normalt dækker visse skader, kan der være forhold, der påvirker forsikringsdækningen, og der kan være situationer, hvor håndværkernes forsikringer ikke dækker. Hvis det viser sig, at håndværkeren ikke er ordentligt forsikret, kan du risikere at skulle dække store udgifter selv.

 

Det er derfor vigtigt at være opmærksom på forsikringsforholdene og sikre, at du har de nødvendige forsikringer på plads, inden du påbegynder byggeprojektet. Dette vil give dig tryghed og beskyttelse mod potentielle økonomiske risici i tilfælde af uheld eller skader under byggeprocessen.

Før håndværker underskriver byggekontrakt

Inden du kontakter håndværkere og indhenter tilbud til din nye tilbygning, er det vigtigt at klargøre dine ønsker og forventninger til det færdige resultat samt afgøre, hvor meget af byggeriet du eventuelt selv vil stå for.

 

Udbuddet danner grundlaget for håndværkerens tilbud. Tilbuddet, inklusive beskrivelser og tegninger, skal præcist beskrive arbejdets omfang, forventet udførelsestidspunkt og pris. Arbejdsopgaver, der ikke er nævnt i tilbuddet eller bilagene, er ikke inkluderet i aftalen, og du kan ikke forvente, at de udføres inden for den tilbudte pris.

 

Når du har modtaget tilbud og valgt en entreprenør, skal der udarbejdes en detaljeret skriftlig kontrakt med entreprenøren/håndværkeren. En håndværkeraftale eller -kontrakt er en af de vigtigste dokumenter i ethvert byggeprojekt, uanset størrelse. Ved at have en god, præcis og skriftlig aftale på plads inden byggeriet påbegyndes, kan mange bekymringer og ærgrelser undgås.

 

Under byggeprocessen afholdes løbende byggemøder, og det er vigtigt at dokumentere, at arbejdet udføres i overensstemmelse med aftalen. Det kan være hensigtsmæssigt at have en byggeteknisk rådgiver, der kan vejlede dig om godt håndværk og byggetekniske aspekter i forhold til det udførte arbejde og aftalen med håndværkeren. Rådgiveren kan også hjælpe med at udarbejde dokumentation, der sikrer fælles forståelse mellem dig og håndværkeren.

 

Fotografier kan være nyttige, f.eks. ved at fotografere isoleringen i vægge og gulve med en tommestok for at dokumentere tykkelsen af isoleringslaget og hvilket produkt der er anvendt. Når væggen er lukket, og betongulvet er støbt, er det ikke længere muligt at få adgang til isoleringen og bevise dens tilstedeværelse. Din rådgiver kan hjælpe dig med dokumentationsarbejdet.

 

Når tilbygningen er færdig, skal den anmeldes til kommunen, og der skal indsendes teknisk dokumentation. Oplysningerne i BBR-registret vil blive opdateret gennem kommunen, men det er vigtigt at kontrollere, at oplysningerne i BBR stemmer overens med det faktiske byggeri på grunden.

bottom of page